Quandu zzàppi e quandu puti, no si vetunu niputi, quandu è tièmpu ti vindègni, zzìu cc'è vegnu, zzìu cc'è vegnu

La disponibilità al lavoro c'è solo quando c'è da raccogliere.

0.0/5 punteggio (0 voti)

Inserisci un commento